บริษัท เอ แอนด์ อาร์ รีไซเคิ้ลลิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด

“ด้วยระยะเวลาตลอด 10ปี ที่ทางบริษัท เอ แอนด์ อาร์ฯ ได้เปิดดำเนินกิจการ บริการด้านรีไซเคิลและรับกำจัดเศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม เรามีความภาคภูมิใจในการช่วยรีไซเคิลด้วยความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการขนย้ายรวมทั้งการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม”

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ แอนด์ อาร์ รีไซเคิ้ลลิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด มีความมุงมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยยึดมั่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนถึงการป้องกัน ลด และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีต่อองค์กร และชุมนุมด้วยความมุ่งมั่น ดังต่อไปนี้

001-recycle
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย

ข้อบังคับ และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

003-green
ป้องกัน ควบคุมมลพิษ

ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

002-eco
ติดตาม และทบทวนการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

ให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย และ มาตรฐานสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

002-electricity
ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม

ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

001-car
รณรงค์ปลูกจิตสำนึก

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ