ข่าวสาร/กิจกรรมต่างๆ

“วันป่าชายเลนแห่งชาติ” แหล่งรักษาระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นที่ดูดซับคาร์บอนโลก

#IMPORTANTDAY‘ ป่าชายเลน’ แหล่งธรรมชาติสำคัญต่อโลก 10 พฤษภาคม วันป่าชายเลนแห่งชาติ
.
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมามีมติให้วันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติ
.
ในปีนี้จึงเป็นปีที่มี ‘วันป่าชายเลนแห่งชาติ’ เป็นปีที่สอง เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและคุณประโยชน์ของป่าชายเลนที่มีต่อระบบนิเวศ และยังเป็นที่อยู่-แหล่งอนุบาลสายพันธุ์สัตว์นานาชนิดที่มีความสำคัญต่อห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ด้วย
.
ซึ่งนำวันที่ที่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสำคัญของป่าชายเลน เป็นครั้งแรก
.
โดยมีขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักต่อการฟื้นฟู อนุรักษ์ ปกป้องรักษาผืนป่าชายเลนของประเทศไม่ให้ถูกทำลาย หรือถูกบุกรุก หรือถูกใช้ประโยชน์อย่างไร้ขีดจำกัดโดยไม่มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรป่าชายเลน ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ร่วมกับภาครัฐปกป้องรักษาถึงจะสำเร็จได้และพัฒนาเศรษฐกิจ
.
โดยอาศัยแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ ควบคู่กับกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของระบบนิเวศป่าชายเลน หากละเลยการอนุรักษ์และดูแลผืนป่าชายเลนจะเสื่อมโทรมและลดจำนวนลงจนไม่อาจฟื้นคืนกลับสู่สมดุลของธรรมชาติได้
.
ทรัพยากรป่าชายเลนเป็นอีกหนึ่งทรัพยากรและระบบนิเวศที่มีความสำคัญและสร้างคุณประโยชน์ให้กับชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์เราทุกวันนี้
.
ป่าชายเลนมีความสำคัญมากมาย เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์น้ำ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน เป็นที่หลบภัยและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ นานาชนิด ป่าชายเลนช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งและใกล้เคียงโดยเฉพาะหญ้า ทะเลและปะการัง
.
ป่าชายเลนช่วยป้องกันดินพังทลายชายฝั่งทะเล เป็นพื้นที่สำหรับดูดซับสิ่งปฏิกูลต่างๆ ช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งจากภัย ธรรมชาติ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งศึกษาธรรมชาติ และช่วยลดปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย
.
อ้างอิง : เพจเฟสบุ๊ค Environman

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น